Laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” ĒTIKAS KODEKSS

 

Lietojamība

Šis ētikas kodekss attiecas uz laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” darbiniekiem. Ētikas kodeksā atspoguļotās uzvedības normas nosaka tos pamatprincipus, kas jāievēro, strādājot laikrakstā.

Uzvedības normas

Laikraksta darbiniekiem savi pienākumi un uzdevumi jāveic profesionāli, apzinīgi, godprātīgi un uzcītīgi.

Darbinieki nedrīkst iesaistīties jebkādās darbībās, kas varētu būt pretrunā ar laikraksta interesēm vai kas varētu kavēt tā uzdevumu un pienākumu pilnvērtīgu izpildi.

Darbinieki nedrīkst izmantot savā rīcībā esošo uzņēmuma informāciju jebkāda personīga labuma gūšanai vai lai nodarītu zaudējumus uzņēmumam un kaitētu uzņēmuma reputācijai.

Darbiniekiem jāievēro iekšējās darba kārtības noteikumi un citi uzņēmuma pieņemtie normatīvie dokumenti, kā arī savā darbībā jābalstās uz sabiedrībā vispārpieņemtiem ētikas principiem.

 

Žurnālista uzdevumi
Žurnālista uzdevums ir garantēt sabiedrībai patiesas un pārbaudītas informācijas saņemšanu.
Faktu izklāstam jābūt objektīvam, skaidram un nepārprotamam, atklājot svarīgākās sakarības un nepieļaujot izkropļojumus.
Žurnālists ir personiski atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.
Žurnālistam ir jāatturas no darba, kas ir pretrunā ar viņa pārliecību.
Žurnālista pienākums ir cienīt intelektuālo īpašumu un nepieļaut plaģiātu.

Redaktora atbildība
Redaktors, kā noteikts likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem", ir līdzatbildīgs par laikrakstā sniegto informāciju. Viņam jānodrošina precīzas un korektas informācijas plūsma, kā arī brīva izteikto viedokļu apmaiņa. Redakcija rīkojas neatkarīgi no personu un grupu interesēm.

Attiecības ar avotiem
Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas devēja vārdu bez viņa piekrišanas, izņemot gadījumus, kad informācijas avots tiek pieprasīts tiesā.
Žurnālistam savā profesionālajā darbībā ir korekti jāizturas pret citu cilvēku emocijām un jūtām, kā arī viņu nezināšanu vai nespēju izdarīt secinājumus.

Publicēšanas noteikumi
Žurnālistam kritiski jāizvērtē informācijas avots, jāpārbauda informācija un citētie izteicieni.
Publikācijā žurnālistam jārespektē cilvēka personiskā dzīve, viņa tautība, domāšanas veids un reliģiskā pārliecība.
Publikācijā faktiem jābūt skaidri un saprotami nošķirtiem no autora komentāra.
Jābūt nepārprotamai robežai starp reklāmu un autora sagatavotu materiālu.
Ja laikraksta publikācijā ieviesusies kļūda, par to jāatvainojas.
Jādod iespēja sniegt publisku atbildi tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru viedoklis, nostāja vai rīcība iztirzāta publikācijā.

Žurnālists un sabiedrība
Žurnālistam jārespektē demokrātiskie institūti un morāles normas.
Žurnālistam jāaizstāv vispārcilvēciskās vērtības – miers, demokrātija, cilvēktiesības, tautu tiesības uz pašnoteikšanos.
Latvijas žurnālistiem, cienot citu tautu nacionālās vērtības, jārespektē latviešu tautas svētākie simboli, vēsture un kultūra, Latvijas neatkarība un brīvība.

_________________________________

Laikraksts "Ogres Vēstis Visiem" savā darbībā ievēro Latvijas Mediju ētikas padomes izstrādēto Mediju ētikas kodeksu.